TÉLÉCHARGER BAIBOLY KATOLIKA PDF GRATUITEMENT

Mba mivilia ianareo, tompoko, ho ato an-tranon’ny mpanomponareo, ka mandria anio alina, ary sasao ny tongotrareo, ary hifoha maraina koa ianareo, dia handeha amin’izay lalan-kalehanareo. Ary hoy Rahely tamin’i Lea: Mpisafo ianareo no marina; 15 dia izao àry no hamantarana anareo: Ary Josefa namoha ny trano fitehirizam-bary ka nivaro-bary tamin’ny Egyptiana. Chapitre 40 1 [Ny nilazan’i Josefa ny nofin’izy roa lahy tandapan’i Farao] Ary taorian’izany ny mpitondra kapoakan’ny mpanjakan’i Egypta sy ny mpanao mofony dia diso tamin’ny mpanjakan’i Egypta tompony.

Nom: baiboly katolika pdf
Format: Fichier D’archive
Système d’exploitation: Windows, Mac, Android, iOS
Licence: Usage Personnel Seulement
Taille: 39.59 MBytes

Ireo rehetra ireo no zanak’i Ketora. Ato amin’ity fitoerana ity tokoa Jehovah, fa izaho no tsy nahalala. Aza ihinananareo ny hazo rehetra amin’ny saha? Aoka ary hantsoinay ny zazavavy, ka hanontanianay izay teniny. Tsia, fa Saraha vadinao hiteraka zazalahy aminao; ary ;df anarany dia hataonao hoe Isaka; ary ny fanekeko haoriko aminy ho fanekena mandrakizay ho an’ny taranany mandimby azy. Inona no fampitanana homeko anao?

Firenena roa no ao an-kibonao; ary vahoaka roa toko no hisaraka hatrao ambohokanao; ary ny vahoaka iray toko hahery noho ny iray toko. Traduction Oecumenique de la Bible en Malgache. Si vous voulez supporter l’effort pour le dévéloppement, vous pouvez installer l’autre version « Fihirana Katolika Version Sponsorisée ». Indro, fantatro fa vehivavy tsara tarehy ianao, 12 ka, raha hitan’ny Egyptiana, dia hataony hoe: Ary hoy Rahely tamin’i Lea: Tsy handova anao izany; fa izay haterakao, dia izy no handova anao.

  TÉLÉCHARGER LES CAMÉRAS PLANQUÉES DE FRANÇOIS DAMIENS VOL 1 GRATUIT

jatolika Chapitre 9 1 Ary Andriamanitra nitso-drano an’i Noa sy ny zanany hoe; Maroa fara sy mihabetsaha ary mamenoa ny tany. Ny nofin’i Farao dia iray ihany; izay efa hataon’Andriamanitra no nambarany tamin’i Farao. Ny Baiboly Masina sacha74 3. Hemdana sy Esbana sy Jitrana ary Kerana. Aoka ny rano ho be zava-manan’aina; ary aoka hisy vorona hanidina ambonin’ny tany eny amin’ny habakabaky ny lanitra.

Dia nanorina alitara teo izy ho an’i Jehovah Izay niseho taminy. La présente page de téléchargement du fichier a été vue fois.

Downloads – Katolika Malagasy

Dia tahaka ny fofon’ny saha izay notahin’i Jehovah. Moa tsy mandia va ny anarany hoe Jakoba? Efa nahatonga loza amiko ianareo, fa efa baaiboly eto amin’ny mponina amin’ny tany aho, dia amin’ny Kananita sy ny Perizita; nefa olom-bitsy aho, ka dia hiangona hamely ahy izy ireo ka hamono ahy; dia ho fongotra aho, dia izaho sy ny ankohonako. Ireo valo ireo no naterak’i Milka tamin’i Nahora, rahalahin’i Abrahama.

Tsy ho faty tsy akory ianareo; 5 fa fantatr’Andriamanitra fa na baiobly andro hihinananareo azy dia hahiratra ny masonareo, ka ho tahaka an’Andriamanitra ianareo, hahalala ny ny tsara sy ny ratsy. Noa dia lehilahy marina sady tsy nisy tsiny ,atolika amin’ny olona niara-belona taminy; eny, niara-nandeha tamin’Andriamanitra Noa. Ary hoy kosa Jakoba: Efa nihinanao va ny hazo izay nandrarako anao tsy hihinananao? Télécharger des applications similaires sur Ny Baiboly Masina.

Arosoy eto anoloako ary izato hazan’ny zanako hihinanako, mba hitsofan’ny fanahiko rano anao. Izany no nanamavoan’i Esao ny fizokiany.

  TÉLÉCHARGER AU CLAIR DU BITUME EL MATADOR GRATUITEMENT

Hahabe dia hahabe ny fahorianao Aho, indrindra fa raha manan’anaka ianao; ary fahoriana kztolika hiterahanao zanaka; ary ny vadinao no hianteheran’ny fanirianao, ka izy no hanapaka anao. Aza matahotra, fa efa ren’Andriamanitra ny feon’ny zaza eo amin’ny itoerany.

baiboly katolika pdf

Ary ny zanakalahin’i Dedana dia Asorima sy Letosima ary Leomima. Jehovah, Izay andehanako eo anatrehany, dia haniraka Ilay Anjeliny homba anao sy hanambina ny alehanao, ary ianao haka vady ho an’ny zanako avy amin’ny havako sy amin’ny tranon’ikaky. Aiza ny vadiko, psf hanambadiako azy? Mandosira hamonjy ny ainao; aza miherika ianao, na mijanona eny amin’ny tany lemaka rehetra; mandosira any an-tendrombohitra, fandrao haringana ianao.

Anaka; ary hoy izy taminy kosa: Na ny mololo na ny vilona, dia samy betsaka ao aminay, sady misy trano handrianareo koa.

Applications

Alao io zazavavy io ho vadiko. Avy tamin’i Jehovah no nisehoan’izany zavatra izany, ka tsy mahazo milaza teny aminao izahay, na ratsy na soa. Efa hita mihi-tsy fa vadinao izy, ka nahoana no nolazainao hoe: Sambatra aho, fa hataon’ny zanakavavin’ny olona hoe sambatra aho; dia nataony hoe Asera ny anarany.

baiboly katolika pdf